Historien

taulu

Suomen Pyhän Yrjänän Partiokillat – S:t Görans Scoutgillen i Finland

Historisk översikt


I samband med firandet av scoutrörelsens 40 år i Finland år 1950 började man bereda en riksomfattande gilleverksamhet jämte stadgar för denna. Pyhän Yrjänän Kilta -– S:t Görans Gille grundades 11.2.1951 och Gunnar Floman samt Kirsti Kantala valdes till ordförande. Den huvudsakliga tyngdpunkten för verksamheten lades vid att sprida scoutandan på arbetsplatser och i samhället. I denna avsikt inleddes 23.4.1952 en serie fosterländska festligheter. Socialt arbete utfördes till förmån för invalider, blinda, åldringar, sjukhuspatienter och familjer som råkat i svårigheter.

En internationell samarbetsorganisation IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) grundades 25.10.1953 och Finlands gilleorganisation ingick bland grundarna. Världsorganisationen IFOFSAG ändrade år 1996 namnet till ISGF (International Scout and Guide Fellowship). Finländska gillemedlemmar har under årtiondena aktivt deltagit i internationella gillemöten liksom i det nordiska gillesamarbetet. Nordiska gillemöten har hållits i Finland med åtta till tio års intervaller, senast på Åland år 2009.  Samarbetet med Estlands gillescouter var som intensivast på 1990-talet. År 1965 började man fira ISGF:s grundläggningsdag 25.10.1953 som en internationell dag för gillevänskap (Fellowship Day). SGSF anslöt sig år 1962 till den internationella frimärksbanken och verksamheten fortgår. De insamlade medlen går oavkortade till scoutarbetet i utvecklingsländerna. År 2013 deltog SGSF tillsammans med de övriga nordiska länderna i arrangemangen för den Europeiska konferensen som inleddes i Stockholm och fortsatte på en kryssning till Helsingfors.

En medlemstidning, Kiltaviesti, började utges 1956. Från och med 1962 heter den Pyhä Yrjänä – S:t Göran och är en tvåspråkig informationspublikation som utkommer 4 gånger per år.
En egen flagga spikades 22.5.1960 och ett standar invigdes 1975.  En gilleförsäkran och ett gillemärke godkändes år 1971 och man började använda benämningen gillescout. År 1973 översattes och infördes den ursprungligen norska gillesången. ISGF:s logotyp används på den sedan år 1987 använda gillehalsduken. En för festligare bruk avsedd ordförandekedja användes första gången av gillemästaren i snöslottet i Kemi i mars år 2000.
Etablerade program för SGSF utöver årsmötet är dessutom en vårutfärd och en utfärd på hösten för att beundra höstfärgerna i naturen (ruska). Under de första årtiondena anordnades dessutom familjeläger. Välgörenhetsprojekt av olika slag har under åren ingått i SGSF:s programutbud och 1980-talet var en period då flera nya gillen grundades. På 1990-talet började medlemsantalet kontinuerligt minska. För att förbättra kontakterna med gillena infördes fadderverksamhet år 1997. Projekt inleddes för att intressera nya medlemmar och skriftligt material framställdes som stöd för gilleverksamheten. På 2010-talet avstannade äntligen den minskningen av medlemsantalet. SGSF som år 2011 firade sitt 60-årsjubileum, sporrar till ökad medlemsrekrytering och stöder nygrundade gillen samt uppmuntrar till ett närmare samarbete med Finlands Scouter.